Thẻ xanh kết hôn

THƯỜNG TRÚ NHÂN (GREEN CARD- THẺ XANH) BẢO LÃNH KẾT HÔN CHO VỢ CHỒNG (MARRIAGE PETITION) ĐANG CÒN Ở VIỆT NAM

 

Nhìn chung, một bộ Hồ sơ Bảo lãnh Kết hôn đòi hỏi rất nhiều giai đoạn, giấy tờ, và bằng chứng khác nhau. Sau đây là những điều kiện cần thiết trước khi nộp hồ sơ và những bước tóm tắt chung để tiến hành bộ Hồ sơ Bảo lãnh diện vợ chồng cho người Bảo lãnh là thường trú nhân:

  1. Người Bảo lãnh bên Mỹ phải có thẻ xanh.
  2. Người Bảo lãnh bên Mỹ phải làm Công hàm độc thân trước khi về Việt Nam.
  3. Nộp hồ sơ Bảo lãnh Kết hôn cho người phối ngẫu và các con dưới 18 tuổi ở Việt Nam. Nhớ phải kèm theo lệ phí cho Sở Di Trú Hoa Kỳ là $535 (Lệ phí của năm 2019) cho một mẫu đơn Bảo lãnh I-130.